Thông báo về việc tổ chức họp toàn thể học sinh sinh viên khóa 10 & 11