Kiến tập miền tây cho sinh viên Khóa 11 và sinh viên trả nợ các khóa Khoa Du lịch