Sinh viên với nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như viết tiểu luận, báo cáo thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp, hay thực hiện những nghiên cứu khoa học ở cấp khoa, trường… Nghiên cứu khoa học trong sinh viên không đòi hỏi phải cao siêu, có tầm vóc… Mục tiêu chính của nghiên cứu khoa học ở bậc đại học, cao đẳng là trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập để hỗ trợ cho hoạt động học tập và chuẩn bị cho các dự án thật sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, khi tiếp cận nghiên cứu khoa học trong sinh viên, sinh viên đưa ra các mục tiêu cụ thể cho một công trình nghiên cứu như: phát hiện vấn đề, xây dựng đề cương, tổ chức thực hiện, phương pháp thực hiện, tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin, thí nghiệm, quan sát, phân tích số liệu, thử nghiệm kết quả, viết

báo cáo, trình bày báo cáo. Và kết quả mà sinh viên đạt được là chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học, hay khả năng của sinh viên nói chung trong việc hình thành các ý tưởng và triển khai (một phần hay toàn bộ) quá trình nghiên cứu một các khoa học. Và một công trình nghiên cứu khoa học thật sự thành công khi nó được áp dụng trong cuộc sống thực tiễn hằng ngày . Và như là giải pháp hiệu quả nhất để giái quyết những khó khăn mà trước đây chưa được giải quyết.

Xác định được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong giáo dục học đường. Nhà trường và bản thân mỗi sinh viên luôn phải đề cao tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực thực hiện các biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Phòng HCTC