Mẫu đơn

Phiếu thông tin đăng ký thi tốt nghiệp

PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP


Mẫu giấy đăng ký cải thiện điểm rèn luyện

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẢI THIỆN ĐIỂM RÈN LUYỆN

Kính gửi: Phòng Công tác HSSV

Tôi tên là:............................................................. Ngày sinh:.................................................... …..

Lớp:....................................................... …………MSSV:.......................................................... …..

Số điện thoại liên lạc:...………………………………..……………………………………..

Địa chỉ facebook:……………………………………………………..………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong phòng Công tác HSSV tạo điều kiện tham gia các hoạt động, chương trình để tôi có thể cải thiện điểm rèn luyện

Tôi xin hứa:

-        Chấp hành nghiêm nội qui của nhà trường.

-        Nhiệt tình tham gia các hoạt động, chương trình do nhà trường tổ chức.

-        Sẵn sàng tham gia do nhà trường yêu cầu.

 

Tôi xin chân thành cám ơn!

 ......................., ngày….tháng….năm.......

                    Người làm đơn

          (Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu Giấy xác nhận SVHS thuộc diện chế độ chính sách


Mẫu Giấy chứng nhận Giảm trừ Thuế thu nhập cá nhân


Mẫu Giấy xác nhận đang học hệ cao đẳng chính quy


Mẫu giấy xác nhận vay vốn


Mẫu đơn xin tham gia Câu lạc bộ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

           

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ

…………………………………

 

Kính gửi: -    Phòng Công tác HSSV

-          Ban Chủ nhiệm CLB

Tôi tên là:............................................................... Ngày sinh:......................................................

Lớp:....................................................... …………MSSV:...........................................................

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ facebook:…………………………………………………………………………………

Tôi có sở thích, năng khiếu về bộ môn…………………………………………………….…….

Nhận thấy CLB …………………………………………………………………………….…..

rất phù hợp với khả năng của tôi, do đó tôi làm đơn này rất mong Phòng CTHSSV, Ban Chủ nhiệm CLB cho phép gia nhập làm hội viên của CLB.

Tôi xin hứa:

- Chấp hành nghiêm Qui chế câu lạc bộ và nội qui của nhà trường

- Nhiệt tình tham gia các hoạt động do câu lạc bộ và nhà trường tổ chức

- Sẵn sàng tham gia các hoạt động thi đấu, các chương trình giao lưu... (khi được câu lạc bộ và nhà trường yêu cầu).

 

Tôi xin chân thành cám ơn!

 ......................., ngày….tháng….năm.......

                    Người làm đơn

          (Ký và ghi rõ họ tên)