Văn bản của Trường

Quy định về công tác quản lý sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

 


Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban cán sự lớp


Quy định công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú


Quy định tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của HSSV


Quy định về công tác quản lý HSSV nội ngoại trú Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn

"Tải tại đây"

 


Ban hành Quy chế đánh giá kết quả việc rèn luyện của sinh viên, học sinh Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

 

 Số :    353-14/QĐ – CĐSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

   

 

 

 

                QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả việc rèn luyện của sinh viên, học sinh Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

__________________________

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

 

             Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/4/2011 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM về việc công nhận Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/10/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TpHCM về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn;

 

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng công tác Sinh viên, Học sinh và Trưởng phòng Phòng Đào tạo;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đánh giá kết quả việc rèn luyện của sinh viên, học sinh Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với
quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Trưởng phòng phòng Công tác Sinh viên, Học sinh, Trưởng phòng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị có liên quan, các Ban cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem tiếp...